ಒಂದು ಕಪ್‌ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ 25-30 ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ