ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣ ಈರುಳ್ಳಿಗಿದೆ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ

ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಪಚನಕಾರಿಗೆ  ಸಹಕಾರಿ