ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂದ್ಯ 197 ವಿಕೆಟ್ 171

ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ  ಪಂದ್ಯ 161  ವಿಕೆಟ್ 173

ಪಿಯೂಷ್‌ ಚಾವ್ಲಾ  ಪಂದ್ಯ 178 ವಿಕೆಟ್ 177

ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೊ  ಪಂದ್ಯ 161  ವಿಕೆಟ್ 183

ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್  ಪಂದ್ಯ 143  ವಿಕೆಟ್ 187