ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ: ತತ್ತ್ವದರ್ಶನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು - Vistara News

ಅಂಕಣ

ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ: ತತ್ತ್ವದರ್ಶನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು

ಗುರು ಎನ್ನುವುದು Teacher ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. Teacher ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ವಸ್ತುವಿನ ಅತಿತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಿಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರಿವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ.

VISTARANEWS.COM


on

guru and shishya
ಮಹತ್ವದ, ಕುತೂಹಲಕರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಫಾಲೊ ಮಾಡಿ
Koo
dhavala dharini by Narayana yaji

ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾSನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ I
ಯಾಂ ತ್ವಮಾಪಃ ಸತ್ಯಧೃತಿರ್ಬತಾಸಿ ತ್ವಾದೃಙ್ನೋ ಭೂಯಾನ್ನಚಿಕೇತಃ ಪ್ರಷ್ಟಾ II ಕ. ಉ. 2-9 II

ಇದನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದು. ಅನನ್ಯಾನುಭವವುಳ್ಳ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಈ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಮನಗಂಡೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಸತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನಚಿಕೇತನೆ, ನಿನ್ನಂತೆ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯನೋ, ಪುತ್ರನೋ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಇಂಥ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯನು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ನಾನೇ ಧನ್ಯ. (ಭಾವಾರ್ಥ)

ಭಾರತೀಯ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ತನಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವವ ಇಂಥವ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವನಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೃತ್ಯು. ಬಾಲಕನಾದರೋ ಇನ್ನೂ ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಹುಡುಗ. ಯಮ ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತ. ಈತ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ ಆಶಾಭಾವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಪ್ರಕೃತಿಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ ಹುಡುಗ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿನೊಡೆಯನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತರೂ, ಬೇಡವೆಂದು ಬೊಬ್ಬೆಹಾಕಿದರೂ ಬಿಡದೇ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವ ಮೃತ್ಯು ಅವನಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ಕೊಡಲಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದೆಂದರೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಾವೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜದವರು ಇರಲಾರರು ಎನ್ನುವುದು ಒಡೆಯನ ಚಿಂತೆ. ನಚಿಕೇತ ಯಮನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುತನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಮನೂ ಅಲ್ಲ; ನಚಿಕೇತನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವುದು ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ.

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೆನ್ನುವುದು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದೇ ಈ ರೀತಿ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಪಾಡ್ದನವಾಗಲೀ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಜಟಕ ಯಕ್ಷರ ಆರಾಧನೆಯಾಗಲಿ, ಮನೆಮದ್ದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಾಗಲೀ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಗುರುವಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ನಂತರ ಯೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ತವಕವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನವರು ಬೇರೆಯವರು ಎನ್ನುವ ಮೋಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೋ, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೋ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಅನಾದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನರಾಶಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಊನವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ದಾಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಹರಿವು. ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಛಂದಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಲಯ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರಾಕಾಲಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕಾವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದನ ತೊದಲು ನುಡಿ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಜಾನಪದರು ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾಟಿಯಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೃತಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರಾಧನಾ ಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿತೆಂದರೆ ಆಟವೇ ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುಂಟು. ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವರಗಳು. ಋಕ್, ಯಜುಸ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವಗಳ ಸ್ವರವಿನಿಯೋಜನೆ, ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏಕಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇಂದಿನ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೇ. ಅದನ್ನೇ ಶೃತಿ-ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಷಾಢಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನುವುದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ವಟುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ತಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಧಾಲಕ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಧಾಲಕ ತನ್ನ ಮಗ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಉಪನಯನದ ಕಾಲ ಮೀರುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಎನ್ನುವುದು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲಿಗೂ ಆತನ ಗುರು ಹಾರೀತ ಗೌತಮರೇ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯೂ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಂದೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಗುರುವಾದವ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಸುಕೇಶ, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ, ಕೌಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಬಂಧಿ ಇವರು ಪಿಪ್ಪಲಾದನೆನ್ನುವ ಋಷಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಜಗತ್ತು ಇವುಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಬರುವಾಗ ಅವರು ತರುವುದು ಹಣವಲ್ಲ; ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಗೂಢವಿದ್ಯೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿಳಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನದನ್ನು ಶಿಷ್ಯರೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರಿವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ.

ತನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರು ನಿರ್ಮಮಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಬ್ರಹ್ಮದ ಕುರಿತು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ವರುಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವರುಣ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು “ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತೃ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಕು” ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಭೃಗುವೇ ಆ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ (ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ) ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ “ಸತ್ಯಮ್ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂದಷ್ಟೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ತಿರಸ್ಕರಿರುವ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅದೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಶಿರವೆನ್ನುವ ಅಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕಲವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಿಪಾಸುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ರೋಣರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂತನಾದ ಸಂಜಯ, ದಾಸಿಪುತ್ರ ವಿದುರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

guru shishya

ಗುರು ಎನ್ನುವುದು Teacher ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. Teacher ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ವಸ್ತುವಿನ ಅತಿತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಿಷ್ಯನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರಿವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗುರುವಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆತ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರ ಹತ್ತಿರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲವೇ ತಾನೇ ಕಲಿತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾಲಕನಿಗೆ ದೇವಯಾನ ಮತ್ತು ಪಿತೃಯಾನದ ಹಾದಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹಣ ಜೈವಾಲಿ ಎನ್ನುವ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯ ಕುರಿತೂ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಶ್ವಪತಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾಲಕ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಈ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಗೋವು ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಉಪಾದಾನವನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಯೂ ಕೊನೆಗೆ “ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದು ನಂಬಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ; ನೀನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತ ಅಂತನಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಸು” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಗುರು ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆ ಎನ್ನುವವಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಗುರು ಪರಶುರಾಮರ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಶುರಾಮ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ತಿರ “ಅಂಬೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಇದು ಗುರುವಾಜ್ಞೆ, ತಪ್ಪಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆ” ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೇ,

Bhagavadgeetha

ಗುರೋರಪ್ಯವಲಿಪ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಮಜಾನತಃ I
ಉತ್ಪಥಪ್ರತಿಪನ್ನಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗೋ ವಿಧೀಯತೆ II ಉ.ಪ. 178-48 II

ಗುರುವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ; ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ; ಅಪಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತವರನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಂಪರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ವಧಿಸಲೂ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭೀಷ್ಮ ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಭೀಷ್ಮ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು “ನನಗೆ ಗೆಲುವಾಗಲೆಂದು ಹರಸಿ” ಎಂದು ಪರಶಿರಾಮರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಶಿಷ್ಯರೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತದ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪರಮೇಷ್ಠಿಯಾಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗುರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಶಿಷ್ಯನಾದವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು, ಗುರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ʼನೇತಿ ನೇತಿ’- ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟ

ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದ ಗುರು ಆತ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಕಿವಿಮಾತು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ. “ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾನ್ಮಾ ಪ್ರಮದಃ… ಪ್ರಜಾತಂತು ಮಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸಿಃ” ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡಬೇಡ… ಪ್ರಜಾತಂತುವನ್ನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನಗೊಳಿಸದಿರು” ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಬೇಕು, ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು ಎನ್ನುವ ಮಹಾನ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅದು. ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದೆನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಉಪದೇಶವಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವರ್ಣನೆ ಅದು. ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವಂತೂ ಗುರುವೇ ಪರಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ʼಗ್ರಂಥಸಾಹೇಬʼವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ವಸಿಷ್ಠ-ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಜುನ, ಚಾಣಕ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವೃದ್ಧ ಶಿಷ್ಯರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟೋ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವ್ಯಾಸರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬುಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನ ಆ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದಿದೆ. ವೇದಗಳ ನಿಜತತ್ತ್ವವಾದ “ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಃ” ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಂಥನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ವ್ಯಾಸರು. ಹರಿಹಂಚಾಗಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪೈಲ, ವೈಶಂಪಾಯನ, ಜೈಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ ಇವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದವರು. ಅದನ್ನು ಋಕ್, ಯಜಸ್ಸು, ಸಾಮ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವಗಳೆನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದವರು. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಗಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದೂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತವಂತೂ ಸಮಗ್ರ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. “ವ್ಯಾಸೋಚ್ಛಿಸ್ಟಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ” ಎನ್ನುವದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಯತಿಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ರೂಢಿಸಿದವರೂ ಅವರೇ. ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಮಹಾ ಯುಗಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಸರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಾಸರು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವ್ಯಾಸನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾದ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ತತ್ತ್ವವು ಯಾರಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವೇ ದೈವದ ಸೇವೆ ಎಂದ ದಂಪತಿ; ಮುದ್ಗಲ ಮತ್ತು ಮುದ್ಗಲಾನಿ

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Vistara News FaceBook ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: Andriod App | IOS App
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕತೆ

Raja Marga Column : ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿಂಹಿಣಿ ಬೀನಾ ದಾಸ್! ಅನಾಥ ಶವದ ಪರ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸುಭಾಸ್ ಚಿತ್ರ!

Raja Marga Column : ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಬೀನಾ ದಾಸ್‌. ಸುಭಾಸ್‌ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಬದುಕೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಳುಕಲಿಲ್ಲ.

VISTARANEWS.COM


on

Raja Marga Column Beena das2
Koo
RAJA MARGA COLUMN Rajendra Bhat

Raja Marga Column : 1930ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ (Fight for Freedom) ತೀವ್ರತೆಯ ದಿನಗಳು! ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಭಾಸ್‌ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು (Subhas Chandra Bose) ಮಾತಾಡುತ್ತ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹರೆಯದ ಆ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಸುಭಾಷರ ಎದುರು ಕೂತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಆಕೆಯ ಅಮ್ಮ ಸುಭಾಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು -ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರಾಧಕಿ! ಆಕೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ!
ಸುಭಾಸರು ಆಕೆಯ ತಲೆ ನೇವರಿಸಿ ಕೇಳಿದರು – ಹೌದಾ ಬೆಹನ್?
ಆಕೆ ಹೌದೆಂದು ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ಗುಂಡು ಸಿಡಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು!
‘ಸುಭಾಸ್ ಬಾಬು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ!’ ಎಂದಾಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿತ್ತು!

Raja Marga Column : ಆಕೆ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿಂಹಿಣಿ ಬೀನಾ ದಾಸ್!

ಆಕೆಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 1920-40ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಭಾಸರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರು ಬೀನಾ ದಾಸ್ (Beena Das)!

Raja Marga Column Beena das (1)

ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬ!

ಬೀನಾದಾಸ್ ( 1911-1986) ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಸರಲಾ ದೇವಿಯವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು, ಬಾಂಬ್, ರೈಫಲ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು! ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಬೇನಿ ಮಾಧಬ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಿಕ್ಷಕ. ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೊಂದಿದವರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೋಸರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗೆಲ್ಲ ಬೀನಾ ದಾಸ್ ಮೈಮರೆತು ಸುಭಾಸ್ ಬಾಬು ಮುಂದೆ ಕೂತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

“ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ! ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವ ದೇವರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!” ಎಂದಾಕೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲ್ಕತ್ತ ವಿವಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 6, 1932 – ಆಕೆಯು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನವು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು!

ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸು ಆಗ ಕೇವಲ 21. ಅಂದು ಆಕೆಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ದಿನ (Convocation Day)! ಅವಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವು ಕೈ ಸೇರುವ ದಿನ. ಕೊಲ್ಕತ್ತ ವಿವಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಹಾಲ್ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿತ್ತು. ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಬೀನಾದಾಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಸಮೀಕರಣ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು!

ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆದ ಕಮಲಾದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಆಕೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಎರವಲು ತಂದಿದ್ದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಜೀವಂತ ಬುಲೆಟ್‌ಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತಿದ್ದವು! ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಅದುವರೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಸುಭಾಸ್ ಬಾಬು ಅವರು ತುಂಬಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಗಳು ಆಕೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದವು!

ಆಕೆ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ದವಾದ ಗೌನಿನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಇನ್ನೇನು ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಎದ್ದನು ಅಂದಾಗ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹೊರತೆಗೆದು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಹಾರಿಸಿದರು! ಎರಡು ಬುಲೆಟ್ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಬುಲೆಟ್ ಆ ಗವರ್ನರನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸವರಿ ಹಾದು ಹೋಯಿತು.

Raja Marga Column Beena das

ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ಅಂದು ಆಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪದವಿ ಮುಂದೆ ಆಕೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ! ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿತ್ತು!

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಯತ್ನವು ಆಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು!

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸ! ಆಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೀನಾದಾಸ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕರುಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Spy Movie : ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರಬೋಸ್‌ ಜೀವನ ಕಥೆಯ ʼಸ್ಪೈʼ ಟೀಸರ್‌ ರೋಚಕ!

Raja Marga column : ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತೆ ಸೆರೆವಾಸ!

1939ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಆಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 1942-45 ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ 12 ಅಮೂಲ್ಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ!

1946-47ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಆಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

1947-51ರ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕಿ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಕಾರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Raja Marga Beena das confess

ಮುಂದೆ ಬೀನಾದಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಯಾರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೃಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳು! ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಗಂಡ ಕೂಡ ತೀರಿ ಹೋದರು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದರು!

Her death was UN KNOWN, UN WEPT and UN SUNG ಎಂದಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 1986ರಂದು ಹೃಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಮಹಿಳೆಯ ಶವವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅದು ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿತ್ತು! ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯೇ ಆ ಶವದ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು! ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಸುಭಾಸ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋಗಳು ಇದ್ದವು.

ಆಕೆ ಬೀನಾದಾಸ್! ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಆಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರಿಗೂ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ಜೈ ಹಿಂದ್!

Continue Reading

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕತೆ

Raja Marga Column : ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ

Raja Marga Column : ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲುದು ಎನ್ನುವುದರ ನಿದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಸೋ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..

VISTARANEWS.COM


on

Raja Marga Column Children mistake
Koo
RAJA MARGA COLUMN Rajendra Bhat

Raja Marga Column : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಕೂಡ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ! (Positive Energy) ಅದೊಂದು ಆವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಎರಕ ಹಾಕಬಹುದು.

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆತ್ತವರು (ಮತ್ತು ಹಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು) ತಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅದರ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ (Subconcious Mind) ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಸಿಯುವ (Snatching innocence) ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!

ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್, ಯಾವುದು ಫೇಕ್? ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದು! ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಹೆತ್ತವರು (ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು) ಮಗುವಿನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ!

Raja Marga Column Children

Raja Marga column :ಪೆಟ್ಟುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತವೆ!

ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುವ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಿಜ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ! ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು, ತೋರಿಸುವ ಅತೀ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಡುಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Raja Marga Column : ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 10 ಸೂತ್ರ

Raja Marga Column child

Raja Marga Column : ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾದಗಳು!

ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳು!

1. ಮಗುವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಮಾತು – ತಪ್ಪು ನಿಂದಲ್ಲ ಕಂದಾ! ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನೆಲದ್ದು!
ಸಂದೇಶ: ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುವ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನೇ ಅಲ್ಲ! ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು!

2. ಮಗು ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವ ಮಾತು – ತಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ!
ಸಂದೇಶ: ಮಗುವಿನ ಮನಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ – ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಅಪ್ಪ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೆದರಿದರೆ ಸಾಕು!

3. ಮಗುವಿನ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮಾತು – ಏನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 99! ಯಾಕೆ ನೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ?
ಸಂದೇಶ: ಮಗುವಿನ ಮನಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶ – ನಾನೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ! ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೂರು ಬಂದಿತ್ತ?

4. ಮಗು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಛೇಡಿಸುವ ಮಾತು – ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ/ಳೆ?
ಸಂದೇಶ: ಮಗುವಿನ ಮನಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ – ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ!

5. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಓದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ!
ಸಂದೇಶ, ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

6. ಅಮ್ಮ ಪದೇಪದೆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಅಳುತ್ತ ಹೇಳುವ ಮಾತು – ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?
ಸಂದೇಶ: ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ!

7. ಒಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಪ್ಪ ಝಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು – ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ!
ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌: ಆಗ ಮಗ ಸಿಡಿದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು -ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ! (ಅಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂದಕ್ಷರ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ!)

Raja Marga Column report cardNew Project

8. ಅಪ್ಪ ಹೇಳುವ ಮಾತು – ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಲ್ಜೀಬ್ರಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಳು! ಹಾಗೆ ಅವಳ ಬ್ರೈನ್ ನಿನಗೆ ಬಂದಿದೆ!
ಸಂದೇಶ: ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ!)

9. ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಮಾತು – ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಅವರೆಂಥ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು?
ಸಂದೇಶ: ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಗು ಆ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ!

10. ಅಪ್ಪ/ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದುನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನಾದರೂ ಆಗು!
ಸಂದೇಶ: ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಗು ಯಾಕೆ ಹೊರಬೇಕು? ಮಗುವು ಅದರ ಕನಸನ್ನು ಬದುಕುವುದು ಬೇಡವಾ?

11. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ – ನೀನು ಹುಡುಗಿ, ಒಬ್ಬಳೇ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗು!
ಸಂದೇಶ: ಪದೇಪದೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

12. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ, ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ!
ಸಂದೇಶ: ಹೀಗೆ ಪದೇಪದೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಗು ತನ್ನ ಅನನ್ಯತೆ (uniqueness) ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Raja Marga Column Children

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರ ಮುಕ್ತಕಗಳು!

13. ನೀನೇನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ವಂಶದವನಾ?
14. ನೀನಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಗು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಡ!
15. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬಾರದು!
16. ನಾವು ಬಡವರು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಬಾರದು.
17. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಡಲು ಹೋಗೋದು? ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಬಾರದಾ?

18. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಡಿ, ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಅವನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದು!
19. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
20. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ನೀನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸು…!
21. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಗನೇ/ ಮಗಳೆ ಅಲ್ಲ!
22. ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಹರಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೀಯಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ?
23. ನಮಗೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನಾದರೂ ಓದು!
24. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ! ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ!
25. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀ, ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯಲು!

ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಕರು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?

Continue Reading

ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಧಾನಸೌಧ ರೌಂಡ್ಸ್: ಪಾಕ್‌ ಘೋಷಣೆ, ಬಾಂಬ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಓಲೈಕೆ ನೀತಿಯೇ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ದೇಶದ್ರೋಹ ಘೋಷಣೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

VISTARANEWS.COM


on

congress
Koo
Vidhana Soudha Rounds

| ಮಾರುತಿ ಪಾವಗಡ
ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಸೀರ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೇ (Vidhana Soudha rounds) ದೇಶದ್ರೋಹದ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕರಣದ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಕಾಲ ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

Sedition case who say Pakistan Zindabad will not be spared says Dr G Parameshwara

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲು ಕೈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಪರ ಅಲೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಡುವೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತತ್ತರಗೊಳಿಸಿದೆ.

I.N.D.I.A ವೀಕ್, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ಸಾಹ

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದೇ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದವು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ I.N.D.I.A ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋದಿ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತ ಹೋದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 195 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ we are ready for race ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕಿಂತಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಟೀಮ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯೋಚನೆ ನಿಜ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಿ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಂದಂತೆ ಕಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯತೀಂದ್ರಗೆ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕಾ?

Siddaramaiah

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಬಂಫರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಪರಿಷತ್‌ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ರಥ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯತೀಂದ್ರ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Continue Reading

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕತೆ

Raja Marga Column : ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌!

Raja Marga Column : ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್! ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.

VISTARANEWS.COM


on

Raja Marga Column god existence
Koo
RAJAMARGA

Raja Marga Column : ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ (Existance of God) ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರು, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಭೂತಿ (Feeling of God) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು! ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಆ್ಯಂಟೆನಾ (Strong Antenna) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ!

Raja Marga Column :ನಮ್ಮಜ್ಜ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕತೆ

ನಮ್ಮಜ್ಜ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು, ನಾವು ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಪು ಪುರಾತನ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಆಗ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಬೇರೆ!

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 15-16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಲಾಕ‍ರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರಿಪೂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆದೇ ಕಾಪುವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅದೇ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ.

ಒಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜ ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕಟಪಾಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಕಾಡಿನ ದಾರಿ. ಆಗಲೇ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಭಯ ಆರಂಭ ಆಯಿತು.

Raja Marga Column  god

ಅದು ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಹೆದರಿದ್ದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಭರಣದ ಆಸೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಪವಾದ ಎದುರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ! ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇದೆ ಕಾಪು. ರಸ್ತೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜ, ” ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನದೇ ಆಭರಣ. ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು!” ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಘಲ್ ಘಲ್ ಎಂಬ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದವು ಅಜ್ಜನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು! ಮೂಗಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಅಡರಿತು! ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ತಲುಪಿ ಆ ಬಂಗಾರ ಒಳಗಿಡುವತನಕ ಆ ಘಲ್ ಘಲ್ ಶಬ್ದ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಜ್ಜ ನಮಗೆ ರಸವತ್ತಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಜ್ಜ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಹಾಗೆ! ಅದು ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಕಾಲವು ಸರಿದು ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ!

ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ!

ನಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಡವೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ! ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ! ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡ, ಎದುರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೂವು ಎತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರುವುದು ನಾನು ನಂಬಿದ ದೇವರ ಪವರ್!

ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್!

ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್!
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.

Raja Marga column god

ನಾನು ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನನ್ನೋ, ಅವರ ಗೆಳೆಯನನ್ನೋ, ಅವರ ಅಪ್ಪನನ್ನೋ ಕಾಣುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬುವವನು ನಾನು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತವರು ನನ್ನ ದೇವರು. ಅಳು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವವರು ನನ್ನ ದೇವರು.

ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ, ತರಬೇತಿಗಳಿಂದ, ಲೇಖನಗಳಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ನನ್ನ ದೇವರು! ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇವರೇ! ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಿಂದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ! ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಅವರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇವರೇ! ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದವರು ಅವರು! ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ದೇವರು ಅವರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Raja Marga Column : ಹೂವಿಗಿಂತ ಮೃದು ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಠೋರ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ?

ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ದೇವರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ! ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಯಾರ್ಯಾರದೋ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ! ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೂ ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾದಾಗ,‌ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರಲ್ಲಾ.. ಅವರು ಕೂಡಾ ಒಂಥರಾ ದೇವರೇ ಅಲ್ವಾ?

ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಮರೆತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮಾ ಹಸಿವು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕದೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿರಬಹುದು!

Continue Reading
Advertisement
ED case Money laundering case quashed Supreme Court gives big relief to DK Shivakumar
ರಾಜಕೀಯ7 mins ago

ED Case: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌; ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​​ಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

Man deaed in train collision in Mysuru
ಮೈಸೂರು12 mins ago

Mysuru News : ಪತ್ನಿ ಜತೆಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್‌; ಮಾತಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಾಗ ಬಡಿಯಿತು ರೈಲು

GN saibaba
ದೇಶ22 mins ago

Maoist Links Case: ಮಾವೋವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಪ್ರಕರಣ; ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಇತರ ಐವರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

Sedition Case We have collected voice samples of accused DK Shivakumar
ರಾಜಕೀಯ47 mins ago

Sedition Case: ಆರೋಪಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ; ಮಂಡ್ಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ: ಡಿಕೆಶಿ

R Ashok Bangalore blastNew Project
ರಾಜಕೀಯ1 hour ago

R AShok : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಅಶೋಕ್‌

Murder by friends over love affair
ಕಲಬುರಗಿ1 hour ago

Murder Case : ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಟ; ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

modi
ದೇಶ1 hour ago

Narendra Modi: ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ; 26,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

KSRTC to operate special buses for Mahashivratri
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ2 hours ago

Maha Shivratri : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಬಸ್‌; ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌!

Stones pelted at 3 Vande Bharat train in a single day
ರಾಜಕೀಯ2 hours ago

Vande Bharat Train: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ​; ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಟ್ರೈನ್‌ ಮೇಲೆ 3 ಕಡೆ ದಾಳಿ!

Sedition Case BY Vijayendra
ಬೆಳಗಾವಿ2 hours ago

BY Vijayendra :‌ ನಾಸಿರ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಕೂಡಾ ಅಪರಾಧಿ, FIRನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ; ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹ

Sharmitha Gowda in bikini
ಕಿರುತೆರೆ5 months ago

Geetha Serial Kannada: ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ ಚೋರಿ! ನಟಿ `ಭಾನುಮತಿ’ ಹಾಟ್‌ ಪೋಟೊಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ5 months ago

Kannada Serials TRP: 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು; ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ!

Bigg Boss- Saregamapa 20 average TRP
ಕಿರುತೆರೆ5 months ago

Kannada Serials TRP: ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ʻಅಮೃತಧಾರೆʼ ಕುಸಿತ; ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌-ಸರಿಗಮಪ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಎಷ್ಟು?

galipata neetu
ಕಿರುತೆರೆ3 months ago

Kanyadana Serial: ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ʻಗಾಳಿಪಟʼ ಖ್ಯಾತಿಯ ʻನೀತುʼ!

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ5 months ago

Kannada Serials TRP: ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ʻಸೀತಾ ರಾಮʼ; ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ʻಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿʼ ಬ್ಯಾಕ್‌!

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ5 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ʻಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀʼ ಹವಾ; ʻಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳುʼ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!

Bigg Boss' dominates TRP; Sita Rama fell to the sixth position
ಕಿರುತೆರೆ4 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼದೇ ಮೇಲುಗೈ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ʻಸೀತಾ ರಾಮʼ

geetha serial Dhanush gowda engagement
ಕಿರುತೆರೆ3 months ago

Dhanush Gowda: ಗೀತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಭವ್ಯಾಳ ಕಮೆಂಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫ್‌!

varun
ಕಿರುತೆರೆ4 months ago

Brindavana Serial: ʼಬೃಂದಾವನʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೇ ಬದಲು

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ6 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ʻಅಮೃತಧಾರೆʼ; ʻಗಟ್ಟಿಮೇಳʼಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ!

BJP JDS alliance to finalise seats for Lok Sabha polls this week HD DeveGowda
ರಾಜಕೀಯ20 hours ago

HD Devegowda: ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮೈತ್ರಿ ಸೀಟು ಅಂತಿಮ: ಎಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

Elephant attacks in Sakaleshpur workers escaped
ಹಾಸನ24 hours ago

Elephant Attack : ಆನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು ಜೀವ; ಜಸ್ಟ್‌ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

dina bhavishya
ಭವಿಷ್ಯ1 day ago

Dina Bhavishya : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುವಿರಿ

read your daily horoscope predictions for march 3rd 2024
ಭವಿಷ್ಯ2 days ago

Dina Bhavishya : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

Rameswaram cafe bomb blast case Accused caught on CCTV
ಬೆಂಗಳೂರು3 days ago

Blast In Bengaluru: ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಂಕಿತನ ಚಾಲೆಂಜ್! ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಏನು

Rameswaram Cafe Blast Suspected travels in BMTC Volvo bus
ಬೆಂಗಳೂರು3 days ago

Blast In Bengaluru: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌; ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬರ್ ಸಂಚಾರ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Blast in Bengaluru Time bomb planted in rameshwaram cafe Important evidence found
ಬೆಂಗಳೂರು4 days ago

Blast in Bengaluru: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌; ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಟೈಂ ಬಾಂಬ್‌? ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

rameshwaram cafe bengaluru incident
ಬೆಂಗಳೂರು4 days ago

Blast in Bengaluru : ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪತ್ತೆ!

Elephants spotted in many places
ಹಾಸನ4 days ago

Elephant Attack: ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬೇನೆ; ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್‌ ಓಡಾಟ

read your daily horoscope predictions for march 1st 2024
ಭವಿಷ್ಯ4 days ago

Dina Bhavishya : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಮುಖ ಜನರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌